lc3b4-dc3a0n

hình minh họa phương pháp chạm lô dàn